artikel 1:

artikel 2:

artikel 3:

artikel 4:

ALGEMENE VOORWAARDEN

Disclaimer producten

Door bestelling en betaling van digitale producten van coach ziet cliënt automatisch af van de bedenktijd waarin cliënt zijn aankoop kan annuleren of ruilen. Cliënt ontvangt de producten digitaal. 


Definities

 1. Cibell Yecerra Coaching & Hypnotherapy, gevestigd te Landsmeer, KvK-nummer 72442794, wordt in deze
  algemene voorwaarden aangeduid als coach.

 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als cliënt.

 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan coach zich
  tegen betaling van honorarium en kosten jegens de cliënt werkzaamheden voor cliënt verricht en waarbij
  de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 4. Met digitale producten wordt bedoeld de gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, trajecten en levering van overige diensten en producten door of namens coach waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door coach in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 6. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

Aanbod

 1. Indien in het aanbod geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalenderdagen. Coach is enkel gebonden aan het aanbod wanneer deze binnen de aanvaardingstermijn wordt geaccepteerd.

 2. Coach kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en voorbereidskosten, worden tevens in het aanbod vermeld. 

 3. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen. Coach komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken.

 4. Betaling in termijnen is mogelijk. Coach is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan. Er kan nimmer contant worden betaald.

 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Coach heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
  Coach heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de cliënt.

 6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 

 7. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

 8. Indien de cliënt in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt.

 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van coach onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Informatieverstrekking cliënt

 1. Cliënt stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan coach.

 2. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens,
  ook indien deze van derden afkomstig zijn. Coach zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

 3. Cliënt vrijwaart coach voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit
  artikel gestelde.

 4. Stelt cliënt niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht
  hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Coach voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat cliënt beoogde.

 2. Doordat enkele diensten van coach online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.

 4. De data van sessies zullen onderling worden overeengekomen.

 5. Coach is gerechtigd cliënt door te verwijzen in geval van klachten waarbij coach niet voldoende te hulp kan
  schieten.

 6. Coach is geen arts, medisch specialist of erkend medisch zorgverlener. Er wordt geen medische zorg geleverd. Coaching en hypnotherapie is complementair aan erkende zorgdisciplines. De sessies zijn geen vervanging
  van de behandelingen van een arts of specialist.

Wijziging en annulering

 1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft coach de mogelijkheid een sessie te onderbreken,
  verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van
  coach en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke
  uitvoering van de sessie noodzakelijk zijn. Coach maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig
  mogelijk kenbaar aan cliënt. 

 2. Annulering van een coachingstraject door de cliënt dient via de e-mail plaats te vinden.
  Annulering tussen 48 en 24 uur voor aanvang van een traject resulteert in betaling van 50% van het gehele
  traject; bij annulering binnen 24 uur voor aanvang wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

 3. Annulering van een afgesproken sessie door de cliënt is tot 36 uur voor aanvang kosteloos;
  bij annulering binnen 36 uur wordt de sessie doorberekend.


Overmacht

 1. In geval van overmacht is coach gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren.
  Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt
  verhinderd door omstandigheden waar coach redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte,
  ongevallen of brand.

 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen
  van coach jegens cliënt opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie
  langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.


Aansprakelijkheid schade

 1. Coach is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk
  of met grove schuld is veroorzaakt.

 2. Coach is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder psychische schade die eventueel zou zijn opgelopen tijdens een traject.

 3. Coach is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens cliënt
  verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 4. Coach is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de
  cliënt gedurende een overeenkomst op locatie.

 5. Cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of andere overeenkomst.

 6. In het geval dat coach een schadevergoeding verschuldigd is aan cliënt bedraagt de schade niet meer dan
  het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, danwel tweemaal het bedrag dat
  door coach aan cliënt in rekening is gebracht voor een sessie

 7. Cliënt vrijwaart coach tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door coach geleverde
  diensten en content.


Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door coach aan cliënt ter beschikking gestelde materialen, advies
  en content berusten bij coach. Het is cliënt nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte
  documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder
  voorafgaande toestemming.

 2. Elke handeling in strijd met het in het vorige lid van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het
  intellectueel eigendom van coach.

 3. Bij inbreuk komt coach een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door coach gebruikelijk
  gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op
  vergoeding van overige geleden schade. 

 4. Cliënt is niet gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te maken tijdens een sessie. Indien coach opnamen
  maakt is hier te allen tijde toestemming van cliënt benodigd en worden de opnamen in onderling overleg ter beschikking gesteld aan cliënt. 


Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Cliënt wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

 2. Cliënten kunnen onderling communiceren. De cliënt verklaart geen spam of anderzijds ongewenste
  mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke
  ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van coach.

 3. Het staat coach te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader
  bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan
  rechtvaardigt.


Ruilen en retourneren producten

 1. Zoals vermeld in de disclaimer, is het niet mogelijk aangeschafte digitale producten te ruilen en/of retourneren.
  Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt cliënt toegang tot zijn aankoop.  Cliënt stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.


Klachten en garantie

 1. Cliënt is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of producten binnen
  30 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan coach.

 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de cliënt geen absoluut recht meer toe op
  herstel, vervanging of schadeloosstelling.


Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
  geschil in onderling overleg te beslechten. Partijen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin
  coach is gevestigd.

 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en
  verweren jegens coach en betrokken derden 12 maanden.

Laatst gewijzigd op 17 januari 2019