Cart 0

artikel 1:

artikel 2:

artikel 3:

artikel 4:

ALGEMENE VOORWAARDEN

Disclaimer producten

Door bestelling en betaling van digitale producten van coach ziet cliënt automatisch af van de bedenktijd waarin cliënt zijn aankoop kan annuleren of ruilen. Cliënt ontvangt de producten digitaal. 


Definities

 1. Cibell Yecerra Coaching & Hypnotherapy, gevestigd te Landsmeer, KvK-nummer 72442794, wordt in deze
  algemene voorwaarden aangeduid als coach.

 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als cliënt.

 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan coach zich
  tegen betaling van honorarium en kosten jegens de cliënt werkzaamheden voor cliënt verricht en waarbij
  de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 4. Met digitale producten wordt bedoeld de gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, trajecten en levering van overige diensten en producten door of namens coach waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door coach in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 6. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

Aanbod

 1. Indien in het aanbod geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalenderdagen. Coach is enkel gebonden aan het aanbod wanneer deze binnen de aanvaardingstermijn wordt geaccepteerd.

 2. Coach kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en voorbereidskosten, worden tevens in het aanbod vermeld. 

 3. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen. Coach komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken.

 4. Betaling in termijnen is mogelijk. Coach is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan. Er kan nimmer contant worden betaald.

 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Coach heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
  Coach heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de cliënt.

 6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 

 7. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

 8. Indien de cliënt in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt.

 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van coach onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Informatieverstrekking cliënt

 1. Cliënt stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan coach.

 2. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens,
  ook indien deze van derden afkomstig zijn. Coach zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

 3. Cliënt vrijwaart coach voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit
  artikel gestelde.

 4. Stelt cliënt niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht
  hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Coach voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat cliënt beoogde.

 2. Doordat enkele diensten van coach online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.

 4. De data van sessies zullen onderling worden overeengekomen.

 5. Coach is gerechtigd cliënt door te verwijzen in geval van klachten waarbij coach niet voldoende te hulp kan
  schieten.

 6. Coach is geen arts, medisch specialist of erkend medisch zorgverlener. Er wordt geen medische zorg geleverd. Coaching en hypnotherapie is complementair aan erkende zorgdisciplines. De sessies zijn geen vervanging
  van de behandelingen van een arts of specialist.

Wijziging en annulering

 1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft coach de mogelijkheid een sessie te onderbreken,
  verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van
  coach en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke
  uitvoering van de sessie noodzakelijk zijn. Coach maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig
  mogelijk kenbaar aan cliënt. 

 2. Annulering van een coachingstraject door de cliënt dient via de e-mail plaats te vinden.
  Annulering tussen 48 en 24 uur voor aanvang van een traject resulteert in betaling van 50% van het gehele
  traject; bij annulering binnen 24 uur voor aanvang wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

 3. Annulering van een afgesproken sessie door de cliënt is tot 36 uur voor aanvang kosteloos;
  bij annulering binnen 36 uur wordt de sessie doorberekend.


Overmacht

 1. In geval van overmacht is coach gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren.
  Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt
  verhinderd door omstandigheden waar coach redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte,
  ongevallen of brand.

 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen
  van coach jegens cliënt opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie
  langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.


Aansprakelijkheid schade

 1. Coach is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk
  of met grove schuld is veroorzaakt.

 2. Coach is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder psychische schade die eventueel zou zijn opgelopen tijdens een traject.

 3. Coach is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens cliënt
  verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 4. Coach is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de
  cliënt gedurende een overeenkomst op locatie.

 5. Cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of andere overeenkomst.

 6. In het geval dat coach een schadevergoeding verschuldigd is aan cliënt bedraagt de schade niet meer dan
  het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, danwel tweemaal het bedrag dat
  door coach aan cliënt in rekening is gebracht voor een sessie

 7. Cliënt vrijwaart coach tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door coach geleverde
  diensten en content.


Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door coach aan cliënt ter beschikking gestelde materialen, advies
  en content berusten bij coach. Het is cliënt nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte
  documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder
  voorafgaande toestemming.

 2. Elke handeling in strijd met het in het vorige lid van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het
  intellectueel eigendom van coach.

 3. Bij inbreuk komt coach een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door coach gebruikelijk
  gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op
  vergoeding van overige geleden schade. 

 4. Cliënt is niet gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te maken tijdens een sessie. Indien coach opnamen
  maakt is hier te allen tijde toestemming van cliënt benodigd en worden de opnamen in onderling overleg ter beschikking gesteld aan cliënt. 


Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Cliënt wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

 2. Cliënten kunnen onderling communiceren. De cliënt verklaart geen spam of anderzijds ongewenste
  mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke
  ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van coach.

 3. Het staat coach te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader
  bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan
  rechtvaardigt.


Ruilen en retourneren producten

 1. Zoals vermeld in de disclaimer, is het niet mogelijk aangeschafte digitale producten te ruilen en/of retourneren.
  Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt cliënt toegang tot zijn aankoop.  Cliënt stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.


Klachten en garantie

 1. Cliënt is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of producten binnen
  30 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan coach.

 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de cliënt geen absoluut recht meer toe op
  herstel, vervanging of schadeloosstelling.


Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
  geschil in onderling overleg te beslechten. Partijen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin
  coach is gevestigd.

 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en
  verweren jegens coach en betrokken derden 12 maanden.

Laatst gewijzigd op 17 januari 2019

Algemeen

PRIVACYVERKLARING


Cibell Yecerra Coaching & Hypnotherapy vindt jouw privacy erg belangrijk.

Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Wanneer ik gegevens buiten de EU verwerk, zal ik passende (beveiligings)maatregelen nemen.

Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met privacy@hypnoliberate.com.


Artikel 1

Artikel 2

Wie ben ik?

Cibell Yecerrra Coaching & Hypnotherapy is een eenmanszaak, gevestigd te (1121 BX) Landsmeer aan de Dorpstraat 42a. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72442794. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren. 

Welke gegevens gebruik ik?

 1. Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan de gegevens die ik in jouw dossier vastleg en jouw voorkeurstaal. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens 2 jaar. 

 2. Ik leg de problematiek en voortgang uit onze sessies vast in een (elektronisch) dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerk ik, met jouw expliciete toestemming, verslagen van onze sessies, privé zaken die impact kunnen hebben op ons traject of jouw proces, beeld- en/of geluidsopnamen en de data van onze sessies. Ik bewaar jouw dossier 15 jaar, tenzij jij eerder een verzoek doet tot verwijdering of de wet anders verlangt.

 3. Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin indien mogelijk de teksten die ik voor jou heb geschreven of screenshots van andere content die ik voor jou heb gemaakt met jouw (bedrijfs)naam wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. Ik bewaar dit materiaal onbeperkt in mijn archief, totdat jij een verzoek doet tot verwijdering.

 4. Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, en bankgegevens. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. 

 5. Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 2 jaar na afhandeling verwijderen.

 6. Ik vind het belangrijk de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden. Voor mijn CRM systeem sla ik dan ook jouw naam, gebruikersnaam, e-mail, locatie, bestelgeschiedenis en telefoonnummer op. Ik zal deze gegevens 2 jaar na het einde van onze overeenkomst of laatste contact verwijderen.

 7. Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

 8. Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en retargeting diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

 9. Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. 

 10. Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven. 

 11. Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, land, leeftijd, geslacht en inhoud van de recensie. En wanneer jij contact met mij op wil nemen via de website, vraag ik om jouw naam, telefoonnummer e-mail. Met het plaatsen van jouw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang en zal ik verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij hier een verzoek toe doet.
  De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.


Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

 1. Inzage

  Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.

 2. Wijziging

  Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigen in jouw persoonlijke account.

 3. Bezwaar

  Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.

 4. Gegevensoverdracht

  Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

 5. Intrekking

  Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar privacy@hypnoliberate.com. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Wie ontvangen jouw gegevens?

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen.

Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar privacy@hypnoliberate.com.

Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIESTATEMENT

Cibell Yecerra Coaching & Hypnotherapy maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.


Artikel 1

Welke cookies gebruik ik?

Hier kun je een overzicht vinden van de cookies waar ik, via de website Hypnoliberate.com, gebruik van maak en waarom ik dit doe. 

 • Ik maak gebruik van functionele cookies.

  Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt zodat ik jou kan laten zien welke diensten en producten ik aanbied. 

 • Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten.

  Ik heb een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van de website tracken met Google Analytics en Squarespace. Deze diensten plaatsen analytische cookies.
  Ik vind het beschermen van jouw privacy echter erg belangrijk. Daarom heb ik de volgende maatregelen genomen omtrent deze analytische cookies om jouw privacy minimaal te belasten: Ik heb een verwerkersovereenkomst afgesloten met deze aanbieders.

 • Ik heb op mijn website social plugins geplaatst.

  Met deze social share buttons kun jij mijn berichten en artikelen delen op jouw platformen. Via het gebruik van deze buttons plaatsen Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, YouTube en Spotify cookies op jouw apparaat. Dit zullen voornamelijk cookies zijn die jouw gebruikservaring optimaliseren, maar daarnaast kunnen zij ook tracking cookies plaatsen die jouw surfgedrag over meerdere websites volgen.

 • Ik maak tot slot gebruik van tracking cookies van derde partijen, waaronder Facebook, op de website om jou gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen op basis van jouw surfgedrag.

  Jouw apparaat wordt herkend als jij na mijn website te hebben bezocht, een andere website bezoekt in hetzelfde advertentiebereik. Hierdoor kan ik op die andere website mijn advertenties tonen. Ik gebruik deze gegevens echter alleen om jou die advertenties te kunnen tonen en zal dit nooit aan andere bestanden koppelen.


Artikel 2

Artikel 3

Cookies verwijderen

Wanneer jij niet (meer) wilt dat ik cookies plaats, kun jij in jouw browser instellingen aangeven dat je geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen. Je dient dit wel op elke computer en in elke browser die je gebruikt aan te geven. Je kunt tevens gebruik maken van de app Ghostery.

Slotbepalingen

Ik raad je aan dit statement regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Wijzigingen zullen op de website worden aangekondigd.

Als je vragen hebt over dit statement of de cookies die ik gebruik, kun je een e-mail sturen naar privacy@hypnoliberate.com.